Kwartalnik wydawany w języku angielskim.

Adres redakcji:

Politechnika Warszawska                                            Warsaw University of Technology
Wydział Inżynierii Lądowej                                           Faculty of Civil Engineering
Al. Armii Ludowej 16,                                                    Al. Armii Ludowej 16,
00-637 Warszawa                                                        00-637 Warsaw, Poland

Strona domowa:

Archives of Civil Engineering – Archiwum Inżynierii Lądowej

 

Studia z Zakresu Inżynierii

 

Poprzednio wydane tomy w serii:

 

STUDIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

 1. ŁEMPICKI Jerzy - Teoria zginania belek żelbetowych statycznie niewyznaczalnych. Warszawa, PWN 1958; s. 115.
 2. KACNER Artur, LEWICKI Bohdan - Praca budynków z elementów wielkowymiarowych pod działaniem sił poziomych parcia wiatru. Warszawa, PWN 1959; s. 110.
 3. LEWICKI Bohdan - Nośność konstrukcji w przypadku technicznego obciążenia osiowego. Warszawa, PWN 1960; s. 113.
 4. SKALMOWSKI Włodzimierz - Gipsy i anhydryty w Polsce. Możliwości i kierunki ich zastosowań w budownictwie. Warszawa, PWN 1969; s. 87.
 5. LEWICKI Bohdan, KUKULSKI Wojciech, PAWLIKOWSKI Jan - Ściany i słupy z betonu i muru obciążone mimośrodowo. Warszawa, PWN 1962; s. 129.
 6. BRANDT Andrzej M. - Odkształcalność betonu w świetle pomiarów sześciu składowych stanu odkształcenia. Warszawa, Arkady 1968; s. 120.
 7. OSTOJA-PĘTKOWSKI Jan – Wpływ konstrukcji budynków mieszkalnych na architekturę ich elewacji. Warszawa, Arkady 1970; s. 68.
 8. KUKULSKI Wojciech - Nośność smukłych ściskanych elementów betonowych. Warszawa, Arkady 1970; s. 116, rys. 65.

 

STUDIA Z ZAKRESU INŻYNIERII

 1. Mechanizacja budowy mostów (praca zbiorowa). Warszawa, WKiŁ 1971; s. 572.
 2. MIANOWSKI Krzysztof M. – Zagadnienie siły poprzecznej w belkach strunobetonowych. Warszawa, PWN 1971; s. 124.
 3. KASPERKIEWICZ Janusz – Dyfuzja wilgoci i deformacje skurczowe w betonie. Warszawa, PWN 1972; s. 129.
 4. Zagadnienia inżynierii komunikacyjnej (praca zbiorowa). Warszawa, PWN 1973; s. 192.
 5. JENDRZEJEK Stefan, WESELI Jerzy – Zagadnienia analizy dynamicznej belkowych i płytowych mostów drogowych. Warszawa, PWN; s. 118.
 6. ABSI Elie, BRANDT Andrzej M. – Analiza i badania płyt żelbetowych w stanie zarysowania. Warszawa, PWN 1974; s. 128.
 7. MURZEWSKI Janusz – Teoria nośności losowej konstrukcji prętowych. Warszawa, PWN 1976; s. 114.
 8. Nowoczesne metody projektowania dróg komunikacyjnych (praca zbiorowa). Warszawa, PWN 1977; s. 138.
 9. DREWNOWSKI Sławomir – Betonowe konstrukcje mostowe sprężono–rozprężne. Warszawa – Łódź, PWN 1978; s. 80.
 10. RADOMSKI Wojciech – Badania betonu pod obciążeniami uderzeniowymi. Warszawa – Łódź, PWN 1978; s. 135.
 11. Matematyczne modelowanie ujęć wody podziemnej (praca zbiorowa). Warszawa – Łódź, PWN 1980; s. 251.
 12. PATAS Piotr – Własności betonu w złożonych stanach naprężenia. Warszawa – Łódź, PWN 1981; s. 61.
 13. BILISZCZUK Jan – Reologiczna redystrybucja stanu naprężenia w niejednorodnych, izostatycznych konstrukcjach betonowych. Warszawa – Łódź, PWN 1982; s. 150.
 14. BARYŁA Adam, SOBOCIŃSKA Elżbieta – Teoria płyt żelbetowych z rysami. Warszawa – Łódź, PWN 1983; s. 110.
 15. MAZURKIEWICZ Bolesław K. – Mechanika gruntów dna morskiego. Warszawa – Łódź, PWN 1985; s. 148.
 16. GIŻEJOWSKI Marian – Nośność sprężysto–plastycznych belek ciągłych o przekrojach otwartych. Warszawa – Łódź, PWN 1986; s. 159.
 17. Zastosowanie probabilistyki w nowoczesnych normach konstrukcji i obciążeń (praca zbiorowa). Warszawa – Łódź, PWN 1987; s. 128.
 18. Badania doświadczalne żelbetowych ustrojów płytowo–słupowych (praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Starosolskiego). Warszawa–Łódź, PWN 1988; s. 129.
 19. BRUGGELING A.S.G. – A new approach to conctrete structures classifcation and design. Warszawa – Łódź, PWN 1989; s. 102.
 20. Struktura a własności betonu i kompozytów betonopodobnych. Stan wiedzy w Polsce (praca zbiorowa pod red. Janusza Kasperkiewicza). Warszawa – Łódź, PWN 1989; s. 104.
 21. LEWIŃSKI Paweł Marek – Nieliniowa analiza płyt i tarcz żelbetowych metodą elementów skończonych. Warszawa Łódź, PWN 1990; s. 126.
 22. BĄK Grzegorz, STOLARSKI Adam – Analiza nieliniowa prętowych ustrojów żelbetowych obciążonych impulsowo. Warszawa 1990; s. 137.
 23. Stan krajowych prac badawczych z zakresu technologii betonu (praca zbiorowa pod red. Stanisława Bastiana). Warszawa 1991; s. 85.
 24. OWCZAREK Stefan – Optymalizacja kształtu budynków energooszczędnych o podstawie wieloboku. Warszawa 1992; s. 132.
 25. PIEŃKOWSKI Kazimierz, STEMPNIAK Andrzej – Wykorzystanie akumulacyjności cieplnej budynku w pracy instalacji centralnego ogrzewania. Warszawa 1992; s. 78, rys. 30.
 26. LASKOWSKI Leszek – Systemy biernego ogrzewania słonecznego. Zagadnienia funkcjonowania i efektywności energetycznej. Warszawa 1993; s. 126, rys. 35.
 27. ZAWADA Bernard A. – Analiza procesu użytkowania energii cieplnej w eksploatacji obiektów przemysłowych. Warszawa 1993; s. 126, rys. 61.
 28. CZKWANIANC Artem, KAMIŃSKA Maria – Metoda nieliniowej analizy żelbetonowych elementów prętowych. Warszawa 1993; s. 128.
 29. CHWIEDUK Dorota – Słoneczne i gruntowe systemy grzewcze. Zagadnienia stymulacji funkcjonowania i wydajności cieplnej. Warszawa 1994; s. 144.
 30. Metody optymalizacji materiałów kompozytowych o matrycach cementowych (praca zbiorowa pod red. A.M. Brandta). Warszawa 1994; s. 270.
 31. LESZCZYŃSKA–SYDOR Małgorzata – Dynamiczna izolacja cieplna przegród budowlanych. Warszawa 1994; s. 77.
 32. GRYCZMAŃSKI Maciej –Wprowadzenie do opisu sprężysto–plastycznych modeli gruntów. Warszawa 1995; s. 157.
 33. CHMIELNICKI Witold Józef – Sterowanie mocą w budynkach zasilanych z centralnych źródeł ciepła. Warszawa 1996; s. 168.
 34. BŁAZIK–BOROWA Ewa, FLAGA Andrzej, KAZAKIEWICZ Michaił I. – Problemy interferencji aerodynamicznej dwóch walców kołowych. Warszawa 1997 s. 100.
 35. KAPLIŃSKI Oleg – Modelling of construction processes. A managerial approach. Warszawa 1997; s. 176.
 36. WYRWAŁ Jerzy, ŚWIRSKA Jadwiga – Problemy zawilgocenia przegród budowlanych. Warszawa 1998; s. 108.
 37. KOSSECKA Elżbieta – Wybrane zagadnienia dynamiki cieplnej ścian budynków. Warszawa 1998; s. 120.
 38. Optymalizacja wielokryterialna budynków energooszczędnych (praca zbiorowa pod redakcją W. Marksa i S. Owczarka). Warszawa 1999; s. 191.
 39. GRZESZCZYK Stefania – Reologia zawiesin cementowych. Warszawa 1999; s. 108.
 40. BOŁTRYK Michał – Rola wibracji w kształtowaniu właściwości cementowych ośrodków dyspersyjnych. Warszawa – Białystok 1999; s. 150.
 41. MARKS Maria – Analiza i optymalizacja kompozytów uzbrojonych dwiema rodzinami włókien. Warszawa 2000; s. 115.
 42. ROŻNIAKOWSKI Kazimierz – Zastosowanie promieniowania laserowego w badaniach i modyfikacji właściwości materiałów budowlanych. Wybrane zagadnienia. Warszawa – Łódź 2001; s. 198.
 43. STOLARSKI Adam, CICHORSKI Waldemar – Modelowanie statycznego i dynamicznego zachowania niesprężystych tarcz żelbetowych. Warszawa 2002; s. 210.
 44. MARYNOWICZ Andrzej, WYRWAŁ Jerzy – Badanie właściwości wilgotnościowych wybranych materiałów budowlanych w warunkach izotermicznych. Warszawa 2005; s. 96.
 45. SZCZURASZEK Tomasz (Red.) – Badanie zagrożeń w ruchu drogowym. Warszawa 2005; s. 120.
 46. JĘDRZEJUK Hanna – Optymalizacja osiedli mieszkaniowych. Warszawa 2006; s. 220.
 47. MIEDZIAŁOWSKI Czesław, MALESZA Mikołaj – Budynki o szkielecie drewnianym z poszyciem. Warszawa–Białystok 2006; s. 320.
 48. PIEŃKOWSKI Cezary A. – Centralne ogrzewanie i komplikacje związane z rozliczaniem kosztów. Warszawa–Białystok 2006; s. 90.
 49. Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych (praca zbiorowa pod red. Olega Kaplińskiego). Warszawa 2007; s. 415.
 50. PALECZEK Witold – Metoda określania wielkości i zasięgu deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną eksploatacją złóż z uwzględnieniem własności geomechanicznych skał górotworu. Warszawa 2007; s. 166.
 51. KWIETNIEWSKI Marian – GIS in water supply and wastewater systems. Warszawa 2008; s. 242.
 52. JAWORSKI Jan – Termografia budynków w otaczającym środowisku. Obrazy termalne budynków w ocenie ich sprawności cieplnej. Warszawa 2008; s. 178.
 53. SIWOŃ Zbigniew, ŁOMOTOWSKI Janusz, CIEŻAK Wojciech, LICZNAR Paweł, CIEŻAK Jan – Analizy i prognozowanie rozbiorów wody w systemach wodociągowych. Warszawa 2008; s. 120.
 54. SZCZURASZEK Tomasz – Prędkość pojazdów w warunkach drogowego ruchu swobodnego. Warszawa 2008; s. 168.
 55. BILIŃSKI Tadeusz, ŚREDNIAWA Wojciech, FURTAK Kazimierz, CHOLEWICKI Andrzej, SZULC Jarosław, ROEHRYCH Paweł – Konstrukcje zespolone. Warszawa 2008; s. 98.
 56. SULEWSKA Maria – Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu zagadnień oceny zagęszczenia gruntów niespoistych. Warszawa – Białystok 2009; s. 164.
 57. PERKOWSKI Zbigniew – Modelowanie mikrouszkodzeń w kruchych materiałach budowlanych z uwzględnieniem zjawisk powierzchniowych. Warszawa 2009; s. 152.
 58. KLEDYŃSKI Zbigniew, RAFALSKI Leszek – Zawiesiny twardniejące. Warszawa 2009; s. 254.
 59. KWIETNIEWSKI Marian, RAK Janusz – Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Warszawa 2010; s. 134.
 60. KOTOWSKI Andrzej, KAŹMIERCZAK Bartosz, DANCEWICZ Andrzej – Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji. Warszawa 2010; s. 170.
 61. GAWIN Dariusz – Procesy degradacji mikrostruktury kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze. Warszawa 2010; s. 232.
 62. SZELKA Janusz – Konstrukcje składane w mostownictwie. Warszawa 2010; s. 128.
 63. PIEŃKOWSKI Cezary – Regulacja rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Warszawa – Białystok 2010; s. 100.
 64. BRANDT Andrzej M. – Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych. Warszawa 2010, s. 300.
 65. HEIM Dariusz – Modyfikacja termooptycznych właściwości transparentnych elementów obudowy budynków. Warszawa 2011; s. 228.
 66. WALERIAN Elżbieta – To live in better environment. Warszawa 2011; s. 200.
 67. KLEMM Katarzyna – Kompleksowa ocena warunków mikroklimatu w luźnych i zwartych strukturach urbanistycznych. Warszawa 2011; s. 172.
 68. ŁAGODA Marek – Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi. Warszawa 2012; s. 208.
 69. ŚWIRSKA-PERKOWSKA Jadwiga – Adsorpcja i ruch wilgoci w porowatych materiałach budowlanych w warunkach izotermicznych. Warszawa 2012; s. 226.
 70. KRYKOWSKI Tomasz – Modelowanie uszkodzenia otuliny wywołanego korozją zbrojenia w żelbecie. Warszawa 2012; s. 173.
 71. ŻUKOWSKI Mirosław – Modelowanie zużycia ciepła przez budynek. Warszawa – Białystok 2012; s. 186.
 72. GARBALIŃSKA Halina – Desorpcyjne badania nieliniowości dyfuzji wilgoci w zakresie higroskopijnym. Warszawa 2013; s. 187.
 73. GILEWSKI Wojciech – Fizyczne funkcje kształtu w metodzie elementów skończonych. Warszawa 2013; s. 222.
 74. JANOWSKA-RENKAS Elżbieta – Budowa superplastyfikatora a efektywność jego wpływu na właściwości zaczynu cementowego. Warszawa 2013; s. 119.
 75. PIOTROWSKI Jerzy Zbigniew – Procesy wymiany ciepła i ruchu powietrza w przegrodach wentylowanych. Warszawa 2013; s. 158,
 76. MERKISZ Jerzy, PIELECHA Jacek, FUĆ Paweł – Badania i analizy zużycia energii i emisji zanieczyszczeń przez pojazdy w sieci drogowej. Kraków 2013; s. 161.
 77. Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami – praca zbiorowa pod redakcją Mariana Kwietniewskiego, Jolanty Podedwornej, Marka Sozańskiego, Warszawa 2014; s. 368.
 78. TRACZ Marian, WOŹNIAK Krystian, BUCZEK Piotr – Rola obwodnic w poprawie klimatu akustycznego otoczenia przejść drogowych przez miasta. Kraków 2014; s. 193.
 79. NAGÓRSKI Roman, BŁAŻEJOWSKI Krzysztof, NAGÓRSKA Magdalena – Studium właściwości mechanicznych konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej z uwzględnieniem trwałości. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014; s. 141.
 80. OLASZEK Piotr – Cyfrowe metody pomiarowe w zastosowaniu do badań mostów., Warszawa 2015; s. 175.
 81. SZELKA Janusz, WRONA Zbigniew – Informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych w budownictwie komunikacyjnym. Warszawa 2015; s. 139.
 82. KORENTZ Jacek – Metoda analizy żelbetowych elementów prętowych w stanie deformacji pozakrytycznych. Warszawa 2015; s. 109, rys. 125, tabl. 5.
 83. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych: rekomendowane metody i techniki – praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Kasprowicza, Warszawa 2015.
 84. Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim – praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Garsteckiego, Wojciecha Gilewskiego i Zbigniewa Pozorskiego, Warszawa 2015; s. 419.
 85. URBANIAK Andrzej – Komputerowe wspomaganie eksploatacji obiektów i procesów w systemach zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, Warszawa 2016; s. 195.
 86. JEMIOŁO Stanisław – Relacje konstytutywne hipersprężystości, Warszawa 2016; s. 307.
 87. NAGRODZKA-GOEDYCKA Krystyna – Betonowe wsporniki sprężone, Warszawa 2016; s.228.
 88. NOWOGOŃSKA Beata – Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej. Warszawa 2017; s. 152.
 89. SZAJNA Waldemar St. – Współdziałanie konstrukcji budowlanych z podłożem. Interpretacja badań gruntu i analizy numeryczne zagadnień geotechniki. Warszawa 2017; s. 336.
 90. PICHNIARCZYK Paweł – Wpływ wybranych tlenków metali ciężkich na proces wiązania cementu i jego znaczenie w budownictwie. Kraków 2018; s. 90.
 91. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Problemy, modele, metody (praca zbiorowa pod red. Anny Sobotki i Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny). Warszawa – Kraków 2018: s. 296.
 92. OSTAŃSKA Anna Ewa – Programowanie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z zastosowaniem modelu PEARS. Lublin 2018; s.176.
 93. SZAFRANKO Elżbieta – Wariantowanie inwestycji budowlanych z wykorzystaniem teorii podobieństwa. Warszawa 2019; s. 162.
 94. IMIEŁOWSKI Szymon – Metody deformacji i energia odkształcenia sprężystego w analizie stateczności konstrukcji inżynierskich. Warszawa 2019.
 95. ZIMOCH Izabela – Plany bezpieczeństwa wody, ich wdrażanie i weryfikacja. Warszawa 2019; s. 224.
 96. KRUSZKA Leopold – Analiza eksperymentalna wpływu prędkości odkształcenia i temperatury na zachowanie się stali budowlanych dla potrzeb konstrukcji ochronnych i obronnych. Warszawa.
 97. RADZISZEWSKAS-ZIELINA Elżbieta – Zastosowanie badań kwestionariuszowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Warszawa 2019; s. 192.
 98. ZABIELSKA-ADAMSKA Katarzyna – Grunty antropogeniczne. Zagęszczalność i właściwości gruntów zagęszczonych. Warszawa 2019; s. 202.